Thursday, March 21, 2013

ประชุมทางไกล (VDO Conference)เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2556

 

วันที่ 21  มีนาคม 2556 เวลา 09.30 น. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดประชุมทางไกล(VDO Conference) เพื่อดำเนินการกำกับติดตาม เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ. 2555 - 2556 ในการก่อหนี้ผูกพันงบลงทุนให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม  2556 ขณะนี้ใกล้จะครบกำหนด โดยผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2556 เป็นตัวชี้วัดในแผนการปฏิบัติราชการ ปี 2556 และกำหนดให้เป็นข้อบ่งชี้ประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการของแต่ละสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา ดังนั้น สพม.34 โดย นายสิทธิชัย มูลเขียน รอง ผอ.สพม.34 และผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ พร้อมกับผู้เกี่ยข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ เข้าร่วมรับฟังการประชุมทางไกล(VDO Conference) เพื่อหาแนวทางเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.  2555 - 2556 ตามแผนงานและโครงการที่ได้รับจัดสรรอย่างรวดเร็ว เกิดประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมชั้น 5 ดูภาพกิจกรรมhttp://www.secondary34.go.th/web34/?name=news2&file=readnews2&id=1095

0 comments:

Post a Comment