Friday, May 17, 2013

โรงเรียนขุนยวมวิทยา นำคณะครูและนักเรียน รวม 6 คน ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2556

คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้นำนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลงานโครงการ ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียน และคณะครู มีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายสรธน  ธิติสุทธิ   ม.4/1  2. นางสาวศิรินทร์รัตน์  กรอบดวงใจ ม.4/1  3. นางสาวอุษา  แก้วธิวัง  ม.4/1  4. นายศรุต  ภีระ  ม.4/4  5. นายทวีศักดิ์  แดนมะลิดอย  คุณครูแกนนำโครงการฯ  6. นายเสียง  ทิพรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา
หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียน จากโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8" จึงได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา และรับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-go Eco Institute) ในเขตหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา-โก จังหวัดกิฟุ และชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Toyota Ecoful Town) เมือง โตโยต้า จังหวัดไอจิ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชนะเลิศโครงการฯ ได้เปิดประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ตลอดจนกระตุ้นให้นำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดกิจกรรมในชุมชนของตน เพื่อให้เป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโครงการฯ เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ และผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่โรงเรียน และชุมชนอื่นๆต่อไป ดูภาพที่http://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=186

0 comments:

Post a Comment