Friday, May 17, 2013

โรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สพม.34 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556

 คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 นาง สาวเปรมศรี นามพลแสน ผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม และรองผู้อำนวยการโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน และปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1, ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2556 เกี่ยวกับการปฏิบัติตน ระเบียบและข้อตกลงของโรงเรียน ทั้งนี้ชมรมศิษย์เก่าโรงเรียนเชียงดาววิทยาคม นำโดยนายนิวัฒน์ จำปี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว และคณะ เสวนาประสบการณ์-ความสำเร็จ จาก “พี่สู่น้อง” เพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องเดินทางไปสู่เป้าหมายในอนาคตที่ดี “ฝันให้ไกล ไปให้ถึง” โดยได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกฝ่าย ขอขอบคุณทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ดูภาพที่http://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=181

นักเรียนไชยปราการส่วนหนึ่งที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาในการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2555


 
 นักเรียนไชยปราการส่วนหนึ่งที่สอบได้คะแนนสูงสุดในแต่ละรายวิชาในการสอบโอเน็ตประจำปีการศึกษา 2555 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับคุณภาพของ โรงเรียนไชยปราการในมาตรฐานที่ 5 ผ่านเกณฑ์ ทั้งปีการศึกษา 2554 และ 2555 สร้างความภาคภูมิใจให้กับ นายไพโรจน์ ศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียน นางรัตติกรณ์  สุขดี  รอง ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการตลอดจนคณะครูและนักเรียนไชยปราการทุกคนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อ 15-05-56

โรงเรียนขุนยวมวิทยา นำคณะครูและนักเรียน รวม 6 คน ศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อม ณ ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 31 มี.ค. - 6 เม.ย. 2556

คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น 
บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย ได้นำนักเรียน และคณะครูจากโรงเรียนขุนยวมวิทยา อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน นำเสนอผลงานโครงการ ปฏิบัติการลดเมืองร้อนด้วยมือเรา มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและทัศนศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น โดยนักเรียน และคณะครู มีรายชื่อ ดังนี้ 1. นายสรธน  ธิติสุทธิ   ม.4/1  2. นางสาวศิรินทร์รัตน์  กรอบดวงใจ ม.4/1  3. นางสาวอุษา  แก้วธิวัง  ม.4/1  4. นายศรุต  ภีระ  ม.4/4  5. นายทวีศักดิ์  แดนมะลิดอย  คุณครูแกนนำโครงการฯ  6. นายเสียง  ทิพรส  ผู้อำนวยการโรงเรียนขุนยวมวิทยา
หลังจากได้รับรางวัลชนะเลิศ ประเภทโรงเรียน จากโครงการ "ลดเมืองร้อน ด้วยมือเรา ปีที่ 8" จึงได้มีโอกาสเดินทางไปทัศนศึกษา และรับการอบรมด้านสิ่งแวดล้อม จากสถาบันสิ่งแวดล้อมโตโยต้า ชิราคาวา-โก (Toyota Shirakawa-go Eco Institute) ในเขตหมู่บ้านมรดกโลกชิราคาวา-โก จังหวัดกิฟุ และชุมชนเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม (Toyota Ecoful Town) เมือง โตโยต้า จังหวัดไอจิ มีวัตถุประสงค์ให้ผู้ชนะเลิศโครงการฯ ได้เปิดประสบการณ์ด้านการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมในต่างประเทศ ตลอดจนกระตุ้นให้นำความรู้ที่ได้รับมาต่อยอดกิจกรรมในชุมชนของตน เพื่อให้เป็นเครือข่ายสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืนของโครงการฯ เป็นต้นแบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่พร้อมด้วยองค์ความรู้ และผลการดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมให้แก่โรงเรียน และชุมชนอื่นๆต่อไป ดูภาพที่http://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=186

 คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัยจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมโรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม  พ.ศ. 2556 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียนแม่ออนวิทยาลัยเป็น อย่างดี ดูภาพที่
http://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=187

 คลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น
เมื่อวันที่ 13-14 พฤษภาคม 2556 คณะครูจำนวน 20 ท่านจาก 6 กลุ่มสาระได้เข้าร่วมการอบรมแบบปฏิบัติการ Classroom ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser Inservice โดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาตนให้เหมาะสมกับการเป็นครูในศตวรรษที่ 21 ซึ่งจัดโดย สพม. เขต 34 ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ดูภาพที่http://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=188

กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลฮอด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกคลิก..ดูภาพใหญ่ขึ้น 
  วันศุกร์ที่  17 พฤษภาคม 2556 กลุ่มงานสาธารณสุขโรงพยาบาลฮอด ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และวิธีการรับมือการป้องกันกับโรคไข้เลือดออกให้กับนักเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนฮอดพิทยาคม เพื่อช่วยลดการแพร่กระจายของโรคไข้เลือดออก โรงเรียนและชุมชนที่ใกล้เคียง ดูภาพที่http://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=189

Monday, April 29, 2013

ต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 
วันที่ 26 เมษายน 2556 โรง เรียนวัฒโนทัยพายัพได้รับเกียรติให้เป็นสถานที่ให้การต้อนรับ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัด ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาและผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษา/มัธยมศึกษา ผู้อำนวยการสถานศึกษาในสังกัด สพม. ใน 17 จังหวัดภาคเหนือ รวมจำนวนทั้งสิ้น 700 คน เพื่อมอบนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ปี 2556 ครั้ง ที่ 1 โดยนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นผู้กล่าวรายงาน และมีการปักธงสัญลักษณ์ 5 แท่ง เป็นสัญลักษณ์เปิดการประชุมโดยนายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ, นางเบญลักษณ์ น้ำฟ้า รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, นายสุรพงษ์ จำจด รองเลขาธิการการศึกษานอกโรงเรียน และนายธานินท์ สุภาแสน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมนี้ได้ตรวจราชการติดตามการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน สถานศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1, โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และโรงเรียนบ้านโป่งน้อย นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานและจัดแสดงนิทรรศการการดำเนินงานเกี่ยวกับการ ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ โรงเรียนบ้านโป่งน้อย และโรงเรียนเทคโนเอเชีย ดูภาพhttp://www.secondary34.go.th/schoolnews/index.php?name=news1&file=readnews1&id=115